Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA POSLOVE RAČUNOVODSTVA

 

Predmet

Članak 1.

1. Ovim općim uvjetima poslovanja za poslove računovodstva Agencije Stanić (u daljnjem tekstu Opći uvjeti), uređuju se odnosi između Agencije Stanić, Matije Gupca 28, Slavonski Brod (u daljnjem tekstu: Agencija Stanić) kao pružatelja usluge računovodstva i Poduzetnika koji s njim sklapa Ugovor o pružanju usluga računovodstvenog servisa (u daljnjem tekstu: Ugovor).

2. Ugovorom se osim usluga računovodstvenog servisa mogu ugovoriti i usluge financijskog i poslovnog savjetovanja. Odredbe ovih Općih uvjeta koji se odnose na usluge računovodstvenog servisa odnose se i na usluge financijskog i poslovnog savjetovanja.

 

 Značenje izraza u Općim uvjetima

Članak 2.

1. Pružatelj usluga računovodstvenog servisa je Agencija Stanić, obrt registriran za obavljanje usluga računovodstvenog servisa.

2. Poduzetnik je fizička ili pravna osoba koja s Agencijom Stanić sklapa Ugovor. Poduzetnikom u smislu ovih Općih uvjeta se smatra:

  1. Trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima koji uređuju trgovačka    društva;
  2.  Poslovna jedinica poduzetnika iz točke a) ovog stavka sa sjedištem u stranoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovna jedinica poduzetnika iz strane države koju su obveznici poreza na dobit sukladno propisima koji uređuju porez na dobit;
  3.  Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti u skladu s  Zakonom o obrtu i Zakonom o porezu na dohodak;
  4. Fizička osoba koja se bavi profesionalnom djelatnošću u skladu s Zakonom o porezu na dohodak; i
  5.  Djelatnost poljoprivrede i šumarstva u skladu s Zakonom o porezu na dohodak.

3. Usluga računovodstvenog servisa je

  1. poslovi prikupljanja i obrade podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i     vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te             prikupljanje i obrada podataka u vezi pripreme i  sastavljanja godišnjih izvješća, te                 financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe, a sve u skladu s Zakonom         o  računovodstvu,
  2. drugi poslovi u skladu s Ugovorom.

4. Poslovno savjetovanje predstavlja svaku uslugu kojom Agencija Stanić pruža stručni savjet poduzetniku a osobito: izradu poslovnih planova, prikupljanje podataka, edukacija, odabir poslovnog modela, odabir oblika poslovanja

5. Financijsko savjetovanje predstavlja svaku uslugu kojom Agencija Stanić pruža stručni savjet poduzetniku a osobito: planiranje dobiti i gubitka, odabir.

6. Knjigovodstva isprava je pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju.

 

Ugovor o pružanju usluga računovodstvenog servisa

Članak 3.

1.  Ugovorom o pružanju usluga računovodstvenog servisa kojega sklapaju Agencija Stanić s jedne strane i Poduzetnik s druge strane, obvezuje se Agencija Stanić obaviti sve poslove koje su navedeni u ugovoru, odnosno poslove navedene u Općim uvjetima, osobito poslove usluga računovodstva, knjigovodstva, financijskog i poslovnog savjetovanja, a Poduzetnik se obvezuje ispuniti sve obveze navedene u ugovoru, odnosno Općim uvjetima poslovanja te platiti naknadu iz Ugovora.

2. Ugovor se sklapa u pisanom oblik, u minimalno dva primjerka, na određeno ili neodređeno vrijeme.

3. Ako Ugovorom nije određen rok na koji se sklapa, smatra se da je Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme.

 

Obveze Agencije Stanić

Članak 4.

 1. Sklapanjem Ugovora Agencija Stanić se obvezuje:

  1. Voditi poslovne knjige poduzetnika na temelju pravovaljano dostavljene dokumentacije i to: Dnevnik, Glavnu knjigu i Pomoćne knjige utvrđene u skladu s propisima i potrebama poduzetnika;
  2. Izraditi popise imovine i obveza; sastavljati temeljne financijske izvještaje i to: Bilancu, Račun dobiti i gubitka, sa svim pomoćnim obrascima;
  3.  izraditi mjesečne obračune plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima;
  4. izraditi kompletan obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima;
  5. pripremiti mjesečni/tromjesečni odnosno godišnji obračun poreza na dodanu       vrijednost
  6.  izraditi poreznu prijavu sa svim propisanim prilozima za utvrđenje poreza iz dobitka;
  7.  ispisivanje virmana;
  8. čuvati poslovne knjige i dokumentaciju najmanje 6 mjeseci nakon isteka poslovne godine na koju se zaprimljena dokumentacija odnosi, odnosno zakonski propisano vrijeme; kao i
  9.  svaki drugi posao naveden u Ugovoru, a za koji Agencija Stanić posjeduje stručno znanje.

2. Agencija Stanić se obvezuje pratiti izmjena propisa Republike Hrvatske i Europske unije te postupati po istima, te o tome obavijestiti Poduzetnika.

3. Poslove za koje je potrebno izričito ovlaštenje Poduzetnika Agencija Stanić će obavljati isključivo uz takvo pisano ovlaštenje.

4. Ugovorom se može izričito odrediti koji od poslova iz ovog članka se ne smatraju dijelom ugovora, samim time Agencija Stanić se oslobađa odgovornosti za neobavljanje istih.

 

Obveze Poduzetnika

Članak 5.

1. Poduzetnik se obvezuje dostaviti sve potrebne dokumenta i sve vrste knjigovodstvenih isprava.

2. Poduzetnik se obvezuje platiti ugovorenu naknadu za ugovorene poslove, odnosno poslove iz Općih uvjeta.

3. Poduzetnik se obvezuje platiti i svaku radnju koju zahtjeva od Agencije Stanić koja nije izričito ugovorena, a za koju će Agencija Stanić izdati račun.

4. Poduzetnik se obvezuje na poziv Agencije Stanić preuzeti poslovnu dokumentaciju po isteku roka od 6 mjeseci od završetka poslovne godine na koju se poslovna dokumentacija vodila.

5. Poduzetnik se obvezuje pravilno, po uputi Agencije Stanić, čuvati preuzetu poslovnu dokumentaciju iz stavka 4. ovog članka, te istu po pozivu Agencije Stanić ponovno dostaviti u poslovne prostorije Agencije Stanić.

 

 Odgovornost Agencije Stanić

Članak 6.

 1. Agencija Stanić odgovara za štetu koja nastane povredom odredbi Ugovora.

 2. Agencija Stanić odgovara osobito za:

  1. propuštanje upozoravanja poduzetnika na neispravnost dokumentacije koju dostavlja;
  2.  nepravilno kontiranje i knjiženje dostavljene dokumentacije;
  3. propuštanje zakonskih rokova za obradu i predaju dokumentacije tijelima javne uprave i trećim osobama;
  4. nepotpuno vođenje poslovnih knjiga;
  5.  davanje netočnih informacija;
  6.  netočne savjete iz  područja za koja ne posjeduje stručna znanja;
  7. odavanje poslovne tajne sukladno ugovoru o pružanju računovodstvenih usluga; i
  8. netočnu procjenu pojedinih pozicija bilance.

 3. Agencija Stanić se oslobađa svake odgovornosti ako joj poduzetnik na vrijeme ne dostavi potrebnu dokumentaciju, odnosno ako joj dostavi nepotpunu dokumentaciju.

4. Agencija Stanić se oslobađa svoje obveze i u svakom slučaju u kojem se Poduzetnik ne pridržava svojih obveza, a osobito u slučaju da Poduzetnik ni 30 dana nakon dospjelosti ne izvrši svoju obvezu plaćanja naknade iz Ugovora Agenciji Stanić.

 

Odgovornost poduzetnika

Članak 7.

1. Poduzetnik odgovara za štetu koja nastane povredom odredbi Ugovora.

 2. Poduzetnik osobito odgovara za:

  1. propuštanje dostavljanja potrebne dokumentacije;
  2. neistinitu dokumentaciju;
  3. nepotpunu dokumentaciju;
  4. propuštanje rokova za dostavu dokumentacije; i
  5. iskazivanje netočnih informacija o stanju zaliha.

 

           Plaćanje naknade

Članak 8.

 1. Poduzetnik se obvezuje platiti naknadu u skladu s Ugovorom.

 2. Agencija Stanić se obvezuje izdati račun za svaku pojedinu uplatu.

 3. Na svaki iznos obračunava se porez na dodanu vrijednost.

 

Prestanak ugovornog odnosa

Članak 9.

 

1. Ugovorni odnos prestaje u skladu s odredbama Ugovora o pružanju usluga računovodstva.

2. Ugovorom o pružanju usluga računovodstva odrediti će se otkazni rok. Otkazni rok počinje teći danom dostave pismenog očitovanja kojim se otkazuje Ugovor.

3. Agencija Stanić ima pravo odbiti predati poslovnu dokumentaciju ukoliko postoji dugovanje poduzetnika iz osnove ugovora o pružanju računovodstvenih usluga.

4. Agenciji Stanić pripada naknada i za razmjerni dio započetog posla koji nije završen radi isključive krivnje Poduzetnika.

 

Rješavanje sporova

Članak 10.

Svi sporovi nastali iz Ugovora nastojati će se riješiti na prijateljski izvansudski način. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti možebitne sporove na opisani način, nadležan će biti stvarnonadležni sud na području Slavonskog Broda.

 

Završne odredbe

Članak 11.

1. Ovi će Opći uvjeti biti objavljeni na internetskoj stranici Agencije Stanić te će biti dostupni i jasno vidljivi u poslovnim prostorijama Agencije Stanić.

2. Opći uvjeti su sastavni dio svakog Ugovora.

3. Stupanjem na snagu Općih uvjeta, prestaju važiti Opći uvjeti poslovanja Agencije Stanić od 01. siječnja 2008. godine.

4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 01. ožujka 2015. godine.

 

  Josip Stanić, mag.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *